Přihláška do oddílu SK Aktis Praha - 2020/21

Základní údaje

Mám zájem o tréninky v

Bydliště

Kontakty

Na email primárního kontaktu Vám bude doručena vyplněná přihláška připravená k tisku. Vyplňujte ji pečlivě prosím.

Pro přidání další kontaktní další osoby (otec/matka/...) slouží tlačítko +.

Od mladšího žactva výše prosím vždy uvádějte kontakt i na atleta.

Primární

face
mail
phone
add
remove

Souhlas

(se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb a č. 133/2000Sb)

Souhlasím s tím, aby SK Aktis Praha (dále jen ´SK´) zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností v SK. Souhlas se výslovně vztahuje i na rodné číslo.

Dále souhlasím s tím, že SK je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence jak příslušného sportovního svazu, tak i ČSTV. Toto oprávnění vyplývá z technicko organizačních důvodů (identifikace sportovce při soutěží a pod). Údaje je SK oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení členství v SK.

Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zák. č. 101/2000 Sb.

Lékařská prohlídka

Podle vyhlášky 391/2013sb. Ministerstva zdravotnictví ČR je stanoveno, že každý registrovaný sportovec, který vykonává výkonnostní sport v organizovaných soutěžích nebo se na ně připravuje a zároveň je registrován v organizaci, která zajišťuje přípravu těchto sportovců, je povinen doložit lékařskou prohlídku o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.

Z důvodu bezpečnosti dětí nově vyžadujeme i od nejmenších atletů (minipřípravka/přípravka) minimálně prohlídku a potvrzení od pediatra o zdravotní způsobilosti.

Lékařskou prohlídku, nebo potvrzení od pediatra je třeba donést na trénink v nejbližším možném termínu. Nejpozději do konce října.

Upozornění

Dále bychom Vás rádi požádali, aby Vaše děti nenosily na tréninky větší obnos peněz, šperky či jiné cenné předměty, které s náplní tréninků nijak nesouvisí.

V případě, že Vaše dítě z jakýchkoli důvodů takovouto věc přinese na trénink, má možnost požádat trenéra o uložení předmětu (mobilního telefonu, peněženky, klíčů, šperků, … ) do úschovy.

done